Main content

Alert message

הכנס נערך בשיתוף מרכז שגיא, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והספרייה הלאומית. הכנס עסק במהפכת הספרים הדיגיטליים: השינוי במשמעות הספר, הרגלי הקריאה והמחקר, הוצאה לאור, שימור והנגשה, כמו גם בהשלכות הכלכליות, החברתיות, התרבותיות והמשפטיות הקשורות לדיגיטציה של ספרים וידע.
צילום ההרצאה בכנס