Main content

Alert message

השתתפות של פרופ' רפאלי במושב: כלכלת האינטרנט בישראל - מנוע צמיחה לעתיד. במושב ידונו מובילי דעה ומקבלי החלטות בעיקרי הממצאים העולים מן המחקר ובדרכים לקידום כלכלת האינטרנט בישראל כמנוע צמיחה משמעותי של המשק.

אתר הכנס