Main content

Alert message

11:30 - 12:30, חדר 506, בניין ג'ייקובס. מרצה: איילת עוז, Harvard Law School

הסמינר עוסק בשאלות: מהו המקום שניתן לפורמליות, לכללים, לסמכות ולהיררכיה בפרויקטים חופשיים ושיתופיים? מה נוצר כאשר משלבים בין הנחות-מוצא ותפיסות משפטיות שמרניות ומסורתיות לבין מערכת פתוחה ומהפכנית?

קישור להזמנה