Main content

Alert message

יום העיון עסק בשימוש בטכנולוגיות מידע דיגיטליות לצרכי הוראה ולמידה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית ובשאלות הרבות הקיימות לגבי אופן המימוש של משימה חשובה זו בהיבטים פדגוגיים, טכנולוגיים ותוכניים. פרופ' רפאלי כיהן כיו"ר מושב אשר עסק ב- "סדר היום הטכנולוגי של הלומד במאה ה- 21: שימושים טכנולוגיים חדישים".