Main content

Alert message

הכנס נערך זו הפעם ה- 46 בירושלים, ישראל. פרופ' רפאלי השתתף בפאנל בנושא Big Data. במושב זה נידון האופן שבו ממשלות מנהלות את תופעת הנתונים הגדולות שנוצרה על ידי העלייה החדה בצמיחה של נתונים  ומקורות מידע זמינים. ואיזה ערך כלכלי יש לכמות נתונים עצומה זו.