Main content

Alert message

מטרת הכנס הייתה לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל. במסגרת הכנס הציגו הדוקטורנטית אילת חן-לוי וד"ר ירון אריאל, מאמר, אשר שותף לו גם פרופ' שיזף רפאלי, בשם: "השפעת ה'הפרעה' על משימה קוגניטיבית:  השוואת הטלפון הנייד וה-WWW כמתווכים".

קישור אודות הכנס קישור למאמר לתמונות מהכנס