Main content

Alert message

הסמינר נערך בחסות מרכז שגיא והחוג לניהול מידע וידע, ביה"ס לניהול. מרצה: מר צחי חייט, דוקטורנט בחוג ללימודי מידע(iSchool) באוניברסיטת טורונטו, וסטודנט עמית ב-NetLab, אוניברסיטת טורונטו. תקציר ההרצאה: בעשורים האחרונים חלה עלייה בהיקפם ובהשפעתם של שיתופי פעולה מחקריים. לצד היתרונות הגלומים בשיתופי פעולה אלו, ניצבים בפני החוקרים אתגרים מהותיים: החוקרים מגיעים מתחומי מחקר וממוסדות שונים, כמו גם מאזורים גיאוגרפיים נרחבים. עובדות אלו מקשות על מציאת מכנה משותף בין החוקרים, ומשפיעות על היווצרות קשרי עבודה ושימורם. במסגרת הרצאה זו בכוונתי להסתמך על גישת חקר רשתות חברתיות על מנת לבחון את המבנה של ארגונים מחקריים מרושתים, והתפתחותם לאורך זמן. במסגרת ההרצאה תוצע מסגרת תיאורטית להבנת האופן בו נרקמים שיתופי פעולה מחקריים, תוך התייחסות לתוצאות שהם מניבים. להזמנה