Main content

Alert message

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי בנושא שימושי מחשב ורשת בהשכלה הגבוהה, עם דגש על שלושת המימדים: רשתות חברתיות, שיתוף מידע, ומשחקים רציניים.