Main content

Alert message

מרצה: תא"ל וואקנין-גיל סימה, הצנזור הראשי.

ההרצאה תדון בהתמודדותה של הצנזורה עם האתגרים המורכבים של עולם תקשורתי מתפתח ומשתנה.  יִדונוּ המעטפת המשפטית ומגבלת הכוח שבמסגרתם פועלת, יעוד הצנזורה ומשימותיה. יוצג מבנה הארגון  ויודגמו דילמות בקבלת החלטות. כמו כן תפרט ההרצאה אודות היערכותה של הצנזורה לעידן 'התפוצצות  המידע' – לקחים מאירועים מכוננים (ועדת וינוגרד), תפיסת האיום וכלים להתמודדות.

קישור להזמנה